Harle Kurier

Harle Kurier auf dem Weg zum Helgolandkai.